Keywords = Liver Cancer
Modifications of The Human Liver Cancer Cells through microRNA-145-Mediated Targeting of CDCA3

Volume 25, Issue 8, August 2023, Pages 546-553

10.22074/cellj.2023.1995666.1251

Yongqiang Lai; Junhao Liu; Xiao Hu; Xiancheng Zeng; Peng Gao


PRDX1 Influences The Occurrence and Progression of Liver Cancer by Inhibiting Mitochondrial Apoptosis Pathway

Volume 24, Issue 11, November 2022, Pages 657-664

10.22074/cellj.2022.8159

Hong-hua Sun; Yang-long Li; Hao Jiang; Xiang-hua Yin; Xing-lin Jin


MiR-205 Reverses MDR-1 Mediated Doxorubicin Resistance Via PTEN In Human Liver Cancer HepG2 Cells

Volume 24, Issue 3, March 2022, Pages 112-119

10.22074/cellj.2022.7231

Mei Li; Zhubin Li; Juanrong Song; Xu Li; Pengtao Zhai; Xudong Mu; Fakai Qiu; Le Yao